Naši obučeni vatrogasci osiguravaju kontinuirani nadzor i protupožarnu kontrolu, a sve u suradnji sa najbližom vatrogasnom postajom. Imaju iskustva u brzom reagiranju u slučaju hitnosti situacije i potrebno znanje o preventivnim akcijama kao što je nadzor na kamerama i rukovanje opasnim materijalima kada je to potrebno. Kontinuirano se obučavaju na protupožarnim vježbama i protupožarnim sustavima.